آيا براي تشويق مردم به استفاده از خودروهاي برقي نياز به ايستگاه شارژي است؟

آيا براي تشويق مردم به استفاده از خودروهاي برقي نياز به ايستگاه شارژي است؟

بر اساس گزارش آزمايشگاه ملي ايداهو امريکا، براي ترغيب مردم به خريد و استفاده از خودروهاي برقي نيازي به تقويت زير ساخت ايستگاه هاي عمومي شارژ اين نوع خودروها نيست. ايستگاه هاي شارژ بايد در نقاط مورد نياز مانند خانه و محل کار متمرکز شوند.


بر اساس اين گزارش :
استفاده عمومي از خودروهاي برقي اين امکان را مي دهد تا مصرف سوخت ملي و گازهاي گلخانه اي کاهش يابد. يکي از موانعي که در راه استفاده از خودروهاي برقي وجود دارد کمبود ايستگاه هاي شارژ اين خودروها در مکانهاي عمومي است. براي برداشتن اين مانع سوالهاي زيادي پيش مي آيد :  مثلا اينکه چه نوع و چه تعداد از اين ايستگاه ها لازم است؟ خودروهاي برقي چه زماني و چند وقت يک بار شارژ نياز دارند؟ و اينکه هر خودروي برقي پس از طي چه مسافتي نياز به شارژ دارد؟
در سال 2009موسسه ِDOE  در صدد پاسخ به اين سوالها برآمد. چندين پروژه راه اندازي شد که هزينه مالي 5 پروژه را موسسه  DOE پرداخت کرد. موسسه تحقيقاتي INI  به بررسي و تحليل داده هاي اين پروژه ها که بر روي بيش از 17هزار ايستگاه شارژ برقي در سطح امريکا و 8700خودروي برقي فروخته شده در امريکا پرداخت.


نتيجه اين مطالعه به شرح زير است :
85درصد دارندگان خودروهاي برقي خودروي خود را در خانه هايشان شارژ مي کنند.
در هنگام سفر هاي شهري، دارندگان اين خودروها تمايل دارند که خودروي خود را فقط در يک ايستگاه مشخص (مانند محل کارشان) شارژ کنند.
دارندگان اين خودروها براي تغيير عادت در شارژ خودروي خود به هزينه و مقررات ايستگاه هاي جديد توجه مي کنند.
شرکت کنندگاني که در اين تحقيق مي توانند خودروي خود را در محل کارشان شارژ کنند، 25درصد بيشتر از بقيه شرکت کنندگان رانندگي مي کردند