اولویت خریداران خودروهای برقی چیست؟

اولویت خریداران خودروهای برقی چیست؟

در طی تحقیقات انجام شده در سال های اخیر، حفاظت از محیط زیست، به عنوان الویت خریداران خودروهای برقی شناخته شده است. اما در مورد خودروهای احتراق داخلی، الویت خریداران چیست؟
این تحقیقات نشان می دهند که ۳۸ درصد از خریداران خودروهای داخلی در مقایسه با ۳۳ درصد خریداران خودروهای وارداتی، دلیل انتخاب و خرید این محصولات را داشتن تکنولوژی پیشرفته بیان کردند. این در حالی است که خریدارانی که قبلا از خودرو وارداتی استفاده کردند اکنون به خاطر امکانات و تکنولوژی پیشرفته ی خودروی داخلی تمایل به خرید این خودرو دارند.
مدیر پژوهش های J.D Power گفت: “برندهای داخلی با ارائه ی محصولات خود که از جدیدترین امکانات و تکنولوژی برخوردارند، توجه خریداران را به خود جلب کردند. خودروسازان باید بدانند از نظر خریداران خودرو چه مشخصه ای حائز اهمیت است؛ سپس روی آن ویژگی تمرکز کرده و سعی کنند با ارتقای آن، توجه خریداران را جلب کرده و نبض بازار را به دست گیرند.”

در زیر به چند یافته ی حاصل از این مطالعات می پردازیم:
در میان خریداران خودروهای داخلی و وارداتی یکی از دلایل مهم انتخاب خودرو مجهز بودن خودرو به آخرین امکانات تکنولوژی می باشد.
برای سومین سال پیاپی، ۱۵ درصد خریداران مصرف گاز را مهم ترین عامل و البته دومین عامل پس از قیمت، دانستند.
از نظر ۳۳ درصد خریداران، تاثیرگذارترین عامل، ظاهر خودرو است برای اینکه از خرید مدل های دیگر اجتناب کنند.
به جرات می توان گفت بیش از ۸ نفر از میان ۱۰ نفر(حدود۸۱ درصد)  خریداران خودروهای جدید که از اینترنت برای خرید استفاده می کنند اظهار داشتند رتبه بندی آنلاین و مزیت های خودرو را پیش از خرید خودروی مورد نظر خود بررسی می کنند. ۱۵ درصد خریداران هم اظهار داشتند رتبه بندی آنلاین و ویژگی های ذکرشده ی خودرو در اینترنت آن ها را از خرید منصرف کرده است که این آمار نسبت به سال ۲۰۱۰، چهار درصد افزایش داشته است.
از میان خریداران خودروهای جدید، کسانی که خودروی برقی خریدند، اعلام کردند نگرانی های زیست محیطی بیشترین انگیزه ی آن ها برای خرید این نوع خودرو بوده و نه مصرف گاز.