اگر مردم اطلاعات بیشتری در مورد خودروهای برقی بدانند تمایلشان برای خرید بیشتر می شود

اگر مردم اطلاعات بیشتری در مورد خودروهای برقی بدانند تمایلشان برای خرید بیشتر می شود