اگر مردم اطلاعات بیشتری در مورد خودروهای برقی بدانند تمایلشان برای خرید بیشتر می شود.

اگر مردم اطلاعات بیشتری در مورد خودروهای برقی بدانند تمایلشان برای خرید بیشتر می شود.

طبق مطالعه ای که توسط انجمن مصرف کنندگان امریکا صورت گرفته، هر چه مردم اطلاعات بیشتری در مورد خودروهای برقی بدست می آورند، تمایلشان برای خرید این خودرو ها بیشتر می شود.
این گزارش نشان می دهد که ۵۵ درصد مردم امریکا نظر مثبتی نسبت به خودروی برقی دارند در حالی که ۳۳ درصد نظر خاصی ندارند و ۱۳ درصد هم نظر منفی نسبت به خودروی برقی ددارند. نزدیک ۳۱ درصد مردم خودروی برقی را به عنوان خودروی بعدی خود برای خرید انتخاب کردند.
در این گزارش آمده است که : با اینکه نفوذ بازار خودروهای برقی هنوز کم است، ولی هم اکنون ۱۲ خودروساز در این زمینه فعالیت می کنند که این باعث می شود که مردم قدرت انتخاب داشته باشند.
طبق آمار این گزارش تنها ۶ درصد از کسانی که مورد سوال قرار گرفتند اطلاعات زیادی در مورد خودروهای برقی داشتند در حالی که فقط ۲۱ درصد از آنها اطلاعات کافی در مورد این خودروها داشتند.
مشخصا این موضوع فرصت خوبی برای فروشنگان خودروی برقی است تا از این علاقه مردم استفاده کنند و اطلاعات کافی در اختیار مردم بگذارند.
این گزارش به خوبی نشان می دهد که طبق آمار ارتباط مستقیمی بین “اطلاعات در مورد خودروهای برقی” و “نظر مثبت در مورد این خودروها” وجود دارد به نحوی که هر چه اطلاعات مردم نسبت به این خودرو بیشتر می شود، نظر آنان مساعد تر می گردد.
به طور مشابه ارتباط مستقیمی هم بین “نظر مثبت مردم” و “تمایل به خرید” این خودروها وجود دارد. آنهایی که نظر مثبتی نسبت به این خودروها دارند تمایل بیشتری هم نسبت به خرید آنها دارند.