تنها با ۱۰ خودرو برقی می توان از انتشار ۶۰ کیلوپوند دی اکسیدکربن جلوگیری کرد

تنها با ۱۰ خودرو برقی می توان از انتشار ۶۰ کیلوپوند دی اکسیدکربن جلوگیری کرد