خودرو مفهومی برقی در 2020

خودرو مفهومی برقی در 2020

یک خودرو برقی مفهومی به نام ایوا که تصور فیلم‌های علمی تخیلی از حمل و نقل را برای بشر امروزی قابل لمس تر می‌کند. سازندگان این خوردو که برنامه دارند آن را تا سال 2020 وارد بازار کنند یک ویدیو مفهومی از این خودرو برقی خود ران را منتشر کرده‌اند.