قابلیت اتکای بیشتر به خودروهای برقی

قابلیت اتکای بیشتر به خودروهای برقی

خودروهای برقی به دلیل کمی قطعات نگرانی کمتری برای خرابی برای مصرف کننده دارند. مطالعات نشان می دهد که بیش از ۸۰% دلایل خرابی های خودروهای احتراقی در جاده را مرتبط با موتور (Engine) می دانند. خرابی موتورهای الکتریکی در مقابل خرابی موتورهای احتراقی به مراتب کمتر است و کنترل عملکرد آن به واسطه سیستم های کنترلی الکتریکی راحت تر است.
همچنین در مقابل خودروهای برقی که احتمال انفجار و آتش سوزی در آنها به گونه ای است که به گزارش آژانس بین المللی انرژی و انجمن ملی حفاظت از آتش امریکا، سالانه بیش از ۲۵۰ هزار خودرو  در آمریکا آتش می گیرند، خودروهای برقی احتمال آتش سوزی بسیار کمتری دارند.